Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Trading Shop, prowadzony pod adresem internetowym tradingshop.pl, prowadzony jest przez Mindly Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000938947, o kapitale zakładowym 100 950,00 złotych, NIP 5423442558, REGON 520694224.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. wersja dla spółek z o.o. i spółek akcyjnych
 2. Sprzedawca – Trading Shop Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku o kapitale zakładowym 15.000 złotych, KRS 0000938947, NIP 5423442558, REGON 520694224.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym tradingshop.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

§ 3
Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Magnoliowa 11/26, Białystok 15-669
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@tradingshop.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 78 1050 1953 1000 0090 8144 5869
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt  oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Do każdego zamówienia zostaje wysłana faktura VAT.

§ 5
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
  Produktu:
  • Przesyłka pocztowa,
  • Przesyłka kurierska
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatności elektroniczne Przelewy24, w tym BLIK
  • Płatności przelewem bankowym bezpośrednio na numer konta bankowego: 78105019531000009081445869 
  • Płatności kartą płatniczą.
  • Płatności ZondaPay
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

   

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 4. Wszystkie faktury wysyłane są drogą elektroniczną.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 5.  W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wysyłki. sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona poprzez przelew na rachunek bankowy podany przez Konsumenta.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zwrotu Produktu i odmówić zwrotu pieniędzy, jeżeli stan zwróconego Produktu został w jakimkolwiek stopniu naruszony względem pierwotnego stanu.

§ 10
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy podane w niniejszym Regulaminie.
4. Zaleca się zawarcie w reklamacji zwięzły opis wady, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. dni od otrzymania reklamacji.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres: Magnoliowa 11/26, Białystok 15-669.

 

 

§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13
Newsletter

 1. Trading Shop Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku o kapitale zakładowym 15.000 złotych, KRS 0000938947, NIP 5423442558, REGON 520694224 zwany dalej Usługodawcą prowadzi Newsletter.
 2. Usługobiorca – osoba zapisująca się do Newslettera
 3. Newsletter – zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony mu przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Usługodawcy lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Usługodawcę lub/i inne osoby fizyczne lub prawne, w szczególności informacje handlowe.
 4. Zamówienie i rezygnacja z otrzymywania Newsletterów następuje za pomocą Narzędzi internetowych dostępnych na stronach www., w Serwisie lub w treści wiadomości elektronicznych skierowanych do Usługobiorcy przez Usługodawcę na udostępniony Usługodawcy przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 5. W celu uczestnictwa w Newsletterze należy wypełnić któryś z dostępnych na stronach www. formularzy, podając swój adres poczty elektronicznej. Zapisanie się do Newselletera jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest podawać w Formularzu wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularzy jest wyłącznie Usługobiorca, a w przypadku Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Usługobiorcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia na rzecz Usługobiorcy usług określonych w punkcie 3. niniejszego paragrafu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych danych.
 9. Udostępniony Usługodawcy adres poczty elektronicznej Usługobiorcy będzie przetwarzany przez Usługodawcę w celach udostępniania Usługobiorcy Newslettera.
 10. Administratorem danych osobowych Usługobiorców oraz przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Usługobiorców nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Usługodawca.
 11.  Usługobiorcy oraz przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 12. Usługobiorca w każdej chwili może cofnąć zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie.
 13. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Usługobiorcę w ramach Newsletterów informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub innych osób fizycznych lub prawnych. Usługodawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Usługobiorcy osobom trzecim, o których mowa w zdaniu poprzednim bez spełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  a) za treści Newsletterów pochodzące od innych osób niż Usługodawca, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe tych osób;
  b) z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie;
  c) za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
  d) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;
  e) za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
  f) za treści otrzymywane i wysyłane przez Usługobiorców za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w Formularzach jakiekolwiek dane lub/i informacje;
  g) za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 15.  Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Usługodawcy umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 16. Usługodawca może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a) rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;
  b) zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie;
  c) rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usług określonych w Regulaminie,
  bez uprzedniego informowania o tym Usługobiorców.
 18. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego zawiadomienia Usługobiorcy, w następujących przypadkach:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy dla celów określonych w Regulaminie;
  b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów reprezentowania Usługobiorcy i złożenia oświadczeń określonych w Regulaminie i Formularzach;
  c) w przypadku udostępnienia przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych osobowych;
  d) w przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług określonych w Regulaminie.
 19. Usługobiorca może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej biuro@tradingshop.pl
 20.  Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji.
 21.  W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 22. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu.
 23. Newsletter jest prowadzony za pośrednictwem GetResponse S.A., z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk, zarejestrowaną przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942075, NIP: 9581468984, o kapitale zakładowym 5.559.840,00 PLN z którym to Usługodawca posiada umowę powierzenia danych osobowych.

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.